מורשת מופרטת: כיצד מוותרת רשות העתיקות על עברה של ירושלים

מבוא: חניון גבעתי ומרכז קדם

הקובץ שלפניכם הוא הראשון בסדרת דו"חות שמתבססים על מסמכים פנימיים של רשות העתיקות. מסמכים אלה מתעדים את יחסי רשות העתיקות עם עמותת אלע"ד – עמותה שמטרתה הדתית-אידיאולוגית היא יישוב יהודים בתוך הכפר סילואן – ואת פעילותן המשותפת של רשות העתיקות ושל עמותת אלע"ד באגן ההיסטורי של ירושלים. מסמכים אלה נמצאים בידי "עמק שווה" כתוצאה מפנייתנו לרשות העתיקות על פי חוק חופש המידע.

מאחר שעמותת אלע"ד אינה גוף ציבורי וכמעט ואין בידינו מסמכים מטעמה, המידע העולה מן המסמכים של רשות העתיקות מציג צד אחד של הדיאלוג בין השתיים. יתר על כן, המסמכים מתעדים את הדיונים והמגעים בתוך רשות העתיקות באופן חלקי, ולעיתים קרובות אינם אלא סיכומים. למרות זאת, מאפשר לנו מידע זה לשרטט בפירוט חסר-תקדים תהליך, שראשיתו מחלוקות גלויות בין עמותת אלע"ד לרשות העתיקות, וסופו קשר סבוך וקשה להתרה. מכאן שבלי שיתוף הפעולה של רשות העתיקות בסילואן, לא היתה "עיר דוד" של אלע"ד מה שהיא היום.

חלקו הראשון של הדו"ח כולל את תיאור הנושאים המרכזיים ופרשנות להם, תוך ציון מפורט של מקורות המידע (סיכומי פרוטוקולים, מכתבים ומסמכים אחרים). חלקו השני של הדו"ח כולל את המסמכים עצמם כפי שנתקבלו לידינו, על פי סדר הופעתם.

לקריאת הדו"ח המלא 

להורדת הדו"ח המלא כקובץ PDF  pdf